Vấn đề biển Đông

ASEAN muốn COC sớm đi vào thực chất

ASEAN muốn COC sớm đi vào thực chất

Các quan chức ASEAN khi gặp gỡ phía Trung Quốc trong cuộc họp đầu tuần này nói rõ, hai bên cần sớm đi vào thương lượng thực c…