Chỉ mục Trang web

[X]

Cách đăng kư

Cuộn qua từng phần để đăng ký bằng Thêm vào My Yahoo hoặc RSS Feed feed cấp thông tin.

Yahoo Mục Tin tức cung cấp hàng chục các RSS feed cấp thông tin để bạn có thể đọc trong My Yahoo hoặc bằng phần mềm đọc tin tức RSS của bên thứ ba. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về RSS và làm thế nào bạn có thể sử dụng nó với Yahoo Tin tức.