Tật xấu của con trai

Thích dê là một...

Thèm game là hai.

Chây lười là ba.

Ba hoa là bốn.

Láo nháo là năm.

Ăn hàng là sáu.

Trơ tráo là bảy.

Phe phẩy là tám.

Hám danh là chín.

Bủn xỉn là mười.

Mít (sưu tầm)

Đang tải...